نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران سبب آثار اقتصادی افزایش اشتغال، افزایش حجم فروش، افزایش توان صادرات و افزایش توان مالی برای

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

حضور واحد توسعه بازار گروه پارس فوم کات(ارایه دهنده خدمات ساخت سریع احجام بزرگ) در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته. زمان: شنبه 6 دی ماه الی