معماری پارامتریک چیست؟ اصول طراحی پارامتریک

معماری پارامتریک چیست؟ اصول طراحی پارامتریک

معماری پارامتریک چیست؟ معماری پارامتریـک تکنیکـی است که در آن مهندسـان از الگوریتم‌هــای کامپیوتــری بــرای طراحـی و سـاخت محصولات یا ساختارهای پیچیـده و سفارشی استفاده مـی‌کنند. ایـن فرآینـد بـه طراحـان