فعالیت‌های پارس فوم کات

ماکت فونت و لوگو حجمی سه‌بعدی

ماکت فومی یک نوع ماکت سازی است که در آن از فـوم به عنـوان مـاده اصلـی بــرای سـاخت مـاکت استفاده می‌شود. این نـوع ماکت ســازی بـــه دلیـل سبـک بـــودن و قابـــل حمــل بــودن، بــرای کاربردهایـــی ماننــــد ســــاخت ماکت‌هــای معمـــاری، صنعتــی، خــودرو، هواپیمــا، کشتــی و… استفـــاده می‌شــود.

محصولات مشابه

digital_architecture
theme_park
choosing-3d-model
polystyren-foam